Általános szerződési feltételek

Fogalmak:

 • Eladó: Édes apróság – Deák Márton egyéni vállalkozó
 • Megrendelő: az Eladó által üzemeltetett honlapon keresztül leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő termék vevője.
 • Weboldal: az Eladó által üzemeltetett https://www.edesaprosag.hu elérési cím alatt található honlap, webshop.
 • Termék(ek):A honlapon található édesipari termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 

1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése

 • Név: Deák Márton egyéni vállalkozó
 • Székhely: 5000 Szolnok, Sarló u. 22.
 • Adószám: 61059065-2-36
 • E-mail elérhetőség: info@edesaprosag.hu
 • Telefon: 06-30/624-3806

2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

 • 2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
 • 2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy a Megrendelő által a weboldalon keresztül leadott rendelés alapján, az Eladó elvégzi a megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket (dekor termékeket) is felkínál megvételre a Megrendelőnek.

3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése

 • 3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
 • 3.2 A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd bankkártyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
 • 3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
 • 3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
 • 3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és képi illusztrációból ismerheti meg részletesen.
 • 3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni. Ezekre vonatkozó reklamációt, Eladónak nem áll módjában elfogadni.
 • 3.7. Az online megrendelés „Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.

4. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”, „fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

 • 5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és képi illusztrációja mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
 • 5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja a házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét.

6. A megbízástól való elállás

 • 6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
 • 6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
 • 6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.

7. A megbízás teljesítése és a fizetés

 • 7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő a Weboldalon megadott címen veszi át, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
 • 7.2.Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
 • 7.3. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • 7.4 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

8. Minőségi kifogás és szavatosság

 • 8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
 • 8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
 • 8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
 • 8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
 • 8.5 Az édesipari termék – kézzel készített mivoltából fakadóan – a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes képi illusztrációtól a méret, kialakítás és forma vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
 • 8.6 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént és cukrot tartalmaznak! Az Eladó a Weboldalon feltünteti a Termékek részletes összetevőjének leírását.

9. Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.

10. Adatvédelem

Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.

11. Az édesipari termékek eltarthatósága

 • 11.1 Az édesipari termék megfelelő tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
 • 11.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók.

12. Záró rendelkezések

 • 12.1 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • 12.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.